Terms & Conditions

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

POUŽÍVANÍM STRÁNKY VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS

Táto webová stránka („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Sisel International LLC („Prevádzkovateľ“). Používaním týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas so všetkými podmienkami, pravidlami a oznámeniami, ktoré sú uvedené v rámci Všeobecných obchodných podmienok. A preto by ste mali občas tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítať znovu. Prevádzkovateľ môže zmeniť akúkoľvek časť Všeobecných obchodných podmienok, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia, len prostredníctvom zverejnenia aktualizovanej verzie na tejto Stránke. Pokiaľ nesúhlasíte so všetkými podmienkami Všeobecných obchodných podmienok, tak v takom prípade musíte túto Stránku okamžite opustiť.

NIE JE URČENÁ PRE POUŽÍVANIE ZO STRANY DETÍ

Táto stránka nie je určená ani zamýšľaná pre používanie zo strany detí (dieťaťom se rozumie osoba mladšia než trinásť (13) rokov). Deti by túto Stránku nemali používat a nemali by Prevádzkovateľovi poskytovať žiadne informácie.

OCHRANA SÚKROMIA

Pred použitím tejto Stránky si, prosím, prečítajte Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sú rovnako na tejto stránke uvedené.

ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Táto stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Na tieto odkazy sa nevzťahuje možnosť vymáhania práva. Tieto odkazy sa môžu javit ako integrovaná súčasť našich Stránok, ale nepodliehajú kontrole Prevádzkovateľa. Prevádzovateľ nenesie zodpovednosť za prevádzku týchto odkazovaných stránok ani za ich obsah, a ani za ďalšie následné odkazy, ktoré sa nachádzajú na týchto odkazovaných stránkach. Podmienky a pravidlá, ktorými sa tieto odkazované stránky riadia sú odlišné než tieto Všeobecné obchodné podmienky. Preto by ste si mali pravidlá a podmienky odkazovaných stránok prečítať ešte pred tým, než sa rozhodnete tieto stránky používať.

OBSAH POSKYTNUTÝ POUŽÍVATEĽOM

Uverejnením alebo poskytnutím akéhokoľvek obsahu alebo ďalších materiálov na túto Stránku, a to vrátane akýchkoľvek audio alebo video súborov, utajených reklám alebo osobných informácií (súhrnne označovaných ako „Váš obsah“) dávate súhlas, prehlasujete a zaručujete, že (1) vlastníte alebo máte iným spôsobom pod kontrolou všetky práva, nároky a záujmy na Svojom Obsahu, čo zahrňuje aj autorské práva. (2) Žiadne z týchto materiálov zahrnutých do Vášho obsahu nesmie byť hanlivý, urážlivý, nemravný či pornografický.(3) Svůj Obsah musíte používať v súlade s pravidlami obsiahnutými v týchto Všeobecných podmienkach používania a nesmie dôjsť k porušeniu žiadnych zákonných práv (hmotných a nehmotných) žiadne z tretích strán. Týmto Prevádzkovateľovi a jeho povereným zástupcom zaručujete celosvetovú licenciu bez licenčných poplatkov, ktorá je nevýhradná, prevoditeľná a má i nárok na sublicencie (ďalej označované len ako “Licencie”), a to za účelom predaja, licencovania, prenájmu, úpravy, distribúcie, kopírovania, reprodukcie, prenosu, verejného vystavenia či verejného predvádzania, publikácie, adaptácie, editácie a prípravy odvodených diel z Vášho Obsahu, a to v spojitosti s touto Stránkou alebo za účelom vykonávania podnikania Prevádzkovateľa, a to v akýchkoľvek formátoch a na akýchkoľvek mediálnych kanaláloch. Prevádzkovateľ môže sledovať Váš Obsah od chvíle, kedy sa objaví na Stránke a môže Váš obsah editovať, zmazať, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu aj bez Vášho zvolenia.

NÁHRADA ŠKODY

Máte povinosť odškodniť či vynahradiť škodu a ďalej chrániť a neuskutočňovať škodlivé kroky voči Provádzkovateľovi, a taktiež voči žiadnej jeho materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti, pobočke, pridruženej spoločnosti, divízii, výkonným zamestnancom, zamestnancom či riaditeľovi, dodávateľovi alebo agentovi Prevádzkovateľa, plynúcich z akýchkoľvek záväzkov, pohľadávok a výdajov (akéhokoľvek typu a povahy), čo zahrňuje aj náklady a poplatky za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z výkonu Licencie, ako je stanovené výššie, alebo ktoré vyplývají z vášho používania týchto stránok.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Berte na vedomie, že všetok obsah a materiály dostupné na Stránke, ktoré sa líšia od Vášho obsahu (súhrnne “Obsah”), sú ve vlastníctvom alebo pod kontrolou Prevádzkovateľa a pod ochranou národných a medzinárodných autorských práv, ochranných známok, servisných známok, patentov, práv registrovaných patentov, oobchodných tajomstiev, know-how alebo iných vlastníckych práv a zákonov. Tieto stránky a ich obsah môžete používať len tak, ako je výslovne povolené v týchto Všeobecných podmienkach užívania a pre žiadny iný účel. Môžete si stiahnuť, vytlačiť alebo zobraziť jednotlivé stránky na Stránke, a to pre súkromné, nekomerčné použitie, za predpokladu,že nezmažete, nezmeníte alebo inak neupravíte či nereprodukujete Obsah, a to včítane všetkých označení autorských práv alebo ochranných známok. Nesmiete používať Tieto stránky pre komerčné účely, vrátane (ale neobmedzujese sa len na) odosielanie nevyžiadaných komerčných e-mailov alebo prevádzanie nevyžiadaných obchodných telefónnych hovorov. Nesmiete predávať, licencovať, prenajímať, upravovať, distribuovať, kopírovať, reprodukovať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne predvádzať, publikovať, adaptovať, editovať alebo vytvárať odvodené diela z akéhokoľvek Obsahu – výnimkou je udelené písomné povolenie priamo od Operátora, alebo sa k tomu pristupuje individuáne prípad od prípadu.Bez predchádzajúceho písomného povolenia Prevádzkovateľa je zakázané systematické získavanie obsahu za účelom: vytvorenia kompilácie (či už priamo alebo nepriamo), zhromažďovanie, spracovávanie databázy alebo vytvorenie adresára. Ak nie je uvedené inak, všetky logá, názvy, návrhy obalov a značky uvedené na týchto Stránkach sú považováné za ochranné známky alebo servisné značky, a nesmú byť bez súhlasu Prevádzkovateľa použité. Politikou Prevádzkovateľa je ukončit online privilégia jednotlivcov, ktorí opakovane porušujú autorské práva ostatných.

OZNÁMENIE A POSTUP PRE UPLATNENIE NÁROKOV PLYNÚCICH Z PORUŠENIA AUTORSKÝCH PRÁV

V súlade s federálnym autorským zákonom, Vám oznamujeme, že pokiaľ sa domnievate, že nejaké dielo chránené autorským právom je na týchto webových stránkach dostupné spôsobom, ktorý možno chápať ako porušenie autorských práv, potom túto skutočnosť môžete oznámiť nasledujúcemu určenému zástupcovi Prevádzkovateľa, a to písomne:

SISEL International, LLC
Attn: Legal Department
1328 W. Spring Creek Place
Springville, UT 84663
compliance@sisel.net

Vaše písomné oznámenie (ďalej len “Oznámenie”) pre vyššie uvedeného určeného zástupcu musí v podstate zahŕňať všetky nasledujúce náležitosti:

 1. Identifikáciu autorsky chráneného diela, ktoré je predmetom údajného porušenia práv. Alebo pokiaľ sa jedná o viac diel, tak musí obsahovať presne odpovedajúci zoznam diel chránených autorským právom;
 2. Identifikácia materiálu, ktorý údajne porušuje práva spolu s informáciami, ktoré sú pre Prevádzkovateľa primerane dostatočné pre nájdenie tohoto materiálu;
 3. Primerane dostatočné informácie potrebné k tomu, aby Vás Prevádzkovateľ mohol kontaktovať, ako: vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
 4. Vaše prehlásenie, že v dobrej viere máte pocit, že dielo podliehajúce autorským právam, ktoré je popísané v Oznámení je používané spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;
 5. Vaše prehlásenie, podpísané pod trestom plynúcim z krivej prísahy, vypovedajúci o tom, že informácie obsiahnuté v Oznámení sú presné a že ste oprávnený jednať v mene vlastníka diela, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, ktoré sú údajne porušované;
 6. Fyzicky alebo elektronický podpis vlastníka autorsky chráneného diela alebo osoby oprávnené jednať v ich mene.

Po obdržaní Oznámenia, ktoré v podstate obsahuje všetko vyššie uvedené, Prevádzkovateľ podnikne nasledujúce kroky:

 1. Odoberie alebo zakáže prístup k materiálu, ktorého autorské práva sú údajne poškodzované;
 2. Odovzdá Oznámenie osobe, ktorá údajne tieto práva poškodzuje („strana viníka“)a
 3. Podnikne primerané kroky k tomu, aby bezodkladne oznámila strane vinníka, že Prevádzkovateľ k danému materiálu, ktorý údajne poškodzuje autorské práva odobral alebo zakázal prístup.

TStrana vinníka môže podať písomné protichodné Oznámenie k rukám vyššie uvedeného určeného zástupcu Prevádzkovateľa. Toto písomné protichodné Oznámenie (ďalej len “protichodné oznámenie”), musí v podstate zahrňať všetky nasledujúce body:

 1. Identifikácia autorsky chráneného diela, ktoré je predmetom údajného porušenia práv, ktoré bolo odstranené alebo zneprístupnené Prevádzkovateľom a informácie o tom, kde sa daný materiál objavil predtým, než bol odstránený alebo než bol k nemu odoprený prístup;
 2. Prehlásenie podpísané pod trestom plynúcim z krivej prísahy, z ktorého vyplýva, že strana vinníka v dobrej viere tvrdí, že materiály, ktoré údajne porušujú autorské práva, boli odstránené alebo k nim bol odoprený prístup z dôsledku chyby alebo chybnej identifikácie materiálu, ktorý má byť odstranený, alebo ku ktorému by mal byť odoprený prístup;
 3. Meno, adresa a telefónne číslo strany vinníka a prehlásenie, že táto strana viníka súhlasí s tým, že bude podliehať jurisdikcii toho federálneho okresného súdu v rámci Spojených štátov, ktorý bude zodpovedať miestu, kde sa nachádza aj adresa danej strany vinníka a na ktoré bude doručené aj súdne predvolanie od vás. V prípade, že sa daná strana vinníka nachádza mimo územia Spojených štátov, potom daná strana musí zahrnúť prehlásenie, že súhlasí s jurisdikciou akéhokoľvek federálneho okresného súdu v rámci Spojených štátov, v ktorých sa daný Prevádzkovateľ môže vyskytovať; a
 4. Fyzický alebo elektronický podpis danej strany vinníka.

Po obdržaní Protichodného oznámenia, ktoré v podstate obsahuje všetko vyššie uvedené, Prevádzkovateľ podnikne nasledujúce kroky:

 1. zašle kópiu Protichodného oznámenia;
 2. Informuje Vás o tom, že nahradí materiály, ktoré údajne porušujú autorské práva, alebo k nim zamedzí prístup, a to v lehote do desiatich (10) pracovných dní; a
 3. Nahradí materiály, ktoré údajne porušujú autorské práva, alebo k nim zamedzí prístup, a to v lehote do desiatich (10) pracovných dní, najdlhšie v lehote do štrnástich (14) pracovných dní po obdržaní Protichodného oznámenia; a to za predpokladu, že ste danému určenému agentovi neposkytli dôkazy o tom, že ste podnikli/a kroky k získaniu súdneho príkazu zamedzujúceho strane vinníka možnosť zapojiť sa do nedovolenej činnosti, ktorá bola predmetom Oznámenia.

ZRIEKNUTIE SA PRÁV

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ A DOSTUPNÉ NA TEJTO STRÁNKE, A TO VRÁTANE OBSAHU (SÚHRNNE „MATERIÁLY STRÁNKY“) SÚ POSKYTOVANÉ NA BÁZE „TAK AKO SÚ/TAM KDE SÚ/AKO SÚ DOSTUPNÉ. INÉ ZÁRUKY NEŽ TIE, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ, OBMEDZENIA A ÚPRAVY SA RIADIA PLATNÝM ZÁKONOM. MATERIÁLY TEJTO STRÁNKY SÚ VÁM POSKYTOVANÉ PRE VAŠE VLASTNÉ POUŽITIE, A TO BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY (VÝSLEDNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ), VRÁTANE ZÁRUK TITULU A NEPOŠKODENIA PRÁV A PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI A SCHOPNOSTI SPĹŇAŤ DANÝ URČENÝ ÚČEL. PREVÁDZKOVATEĽ NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA TO, ŽE INFORMÁCIE NA WEBOVEJ STRÁNKE SÚ PRAVDIVÉ, VIEROHODNÉ A SPRÁVNE ALEBO FAKT, ŽE STRÁNKA BUDE DOSTUPNÁ V URČITÚ DOBU A V URČITEJ LOKÁCiI, ALEBO ŽE DOJDE K OPRAVE AKÝCHKOĽVEK ZÁVAD ALEBO CHÝB. ALEBO ŽE MATERIÁLY NA STRÁNKE NEOBSAHUJÚ ŽIADNE VÍRUSY ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE ŠKODLIVÉ KOMPONENTY, ALEBO ŽE DOSIAHNETE ÚSPEŠNÝCH VÝSLEDKOV LEN SAMOTNÝM NASLEDOVANÍM NAŠICH RÁD A INŠTRUKCIÍ, NÁVODOV A DOPORUČENÍ, KTORÉ NÁJDETE NA TEJTO STRÁNKE.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽ ANI ŽIADNA INÁ MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ, POBOČKA, PRIDRUŽENÁ SPOLOČNOSŤ, DIVÍZIE, VÝKONNÍ ZAMESTNANCI, RIADITELIA, DODÁVATELIA ALEBO PREVÁDZKOVATELIA, AGENTI NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU ČI POVAHY, NECH UŽ BOLI PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ALEBO INÉ; ALEBO TAKÉ, KTORÉ PLYNÚ Z POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ OBSAH A VÁŠ OBSAH. TOTO OBMEDZENIE SA VZŤAHUJE AJ KEĎ JE TÁTO ÚDAJNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZALOŽENÁ NA ZMLUVE, OBČIANSKOM PRÁVE, NEDBALOSTI, STRIKTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO NA AKEJKOĽVEK INEJ BÁZE. A TO AJ TAK, KEĎ BOL PREVÁDZKOVATEĽ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJ ŠKODY UPOZORNENÝ.

MEDZINÁRODNÉ POUŽÍVANIE

Tieto Stránky sú určené pre použitie ľuďom s povoleným pobytom v USA, ktorí majú bydlisko v rámci geografických hranic Spojených štátov. Pokiaľ sa rozhodnete pre prístup k týmto Stránkam z akéhokoľvek iného miesta než sú Spojené státy, potom tým prijímate plnú zodpovednosť za dodržiavanie právnych predpisov jurisdikcie, v ktorej dochádza k prístupu na Stránky. Prevádzkovateľ nezaručuje, že Stránka alebo materiály na nej obsiahnuté sú opovedajúce alebo dostupné pre použitie v miestach mimo Spojených štátov. Prístup k Stránkam alebo používanie akýchkoľvek materiálov na tejto stránke z akejkoľvek jurisdikcie, kde prístup na naše Stránky alebo ich používanie je považované za nezákonné a je zakázané.

VÝBER PRÁVA

Táto Zmluva bude pre všetky domáce a medzinárodné účely riadená, interpretovaná, zostavená a vymáhaná iba a výhradne v súlade so zákonmi štátu Utah, a to bez ohľadu na stret zákonných ustanovení. Výslovne súhlasíte s tým, že výhradné jurisdikcie pre akékoľvek nároky alebo kroky vyplývajúce / alebo vzťahujúce sa k týmto Všeobecným podmienkam použitia alebo Vášho používania týchto Stránok bude spadať len pod správu štátnych alebo federálnych súdov so sídlom v Utah County, štátu Utah. A ďalej tiež súhlasíte s tým, že sa osobne podriadite výkonu jurisdikcie týchto súdov v prípade súdneho sporu týkajúceho sa daného nároku či kroku.

INTEGRÁCIA A ODDELITEĽNOSŤ

Tieto Všeobecné podmienky používané spolu s pravidlami Ochrany osobných údajov, ktoré sú prípadne uvedené na tejto Stránke, predstavujú celkovú zmluvu medzi Prevádzkovateľom a Vami v spojitosti s týmito Stránkami a nahradzujú všetky predchádzajúce a dočasné oznámenia a návrhy tejto Stránky. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie týchto Všeobecných podmienok používania alebo Ochrany osobných údajov ustanovené za neplatné alebo nevymáhateľné, potom všetky ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

NEOPRÁVNENÉ POUŽITIE A UKONČENIE

Súhlasíte s tým, že budete tieto Stránky používať len pre oprávnené a legálne činnosti. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia ukončiť možnosť Vášho prístupu ku všetkým častiam (alebo len k časti) týchto Stránok, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.

TÁTO STRÁNKA NEOBSAHUJE LEKÁRSKE DOPORUČENIE

TObsah týchto stránok ako je: text, grafika, obrázky, informácie získané na tejto stránke alebo na tejto stránke obsiahnuté (“Obsah”), sú určené len pre informačné účely. Obsah tejto Stránky nie je náhradou za odbornú lekársku pomoc, stanovenie diagnózy, alebo ošetrenie. Svoje prípadné dotazy týkajúce sa zdravotného stavu vždy konzultujte so svojím lekárom, alebo s iným poskytovateľom kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti. Nikdy neignorujte profesionálne lekárske doporučenie a nikdy neodkladajte vyhľadanie pomoci či konzultáciu u svojho lekára, len kvôli niečomu, čo ste si prečítali na tejto Stránke!

Vlastník a prevádzkovateľ týchto stránok nedoporučuje ani nepodporuje žiadne konkrétne testy, lekára, produkty, procedúry, názory, ani žiadne ďalšie informácie, ktoré môžu byť na týchto internetových stránkach uvedené. Spoliehanie sa na akékoľvek informácie poskytnuté vlastníkom a prevádzkovateľom, vrátane ich zamestnancov, dodávateľov alebo iných osôb, ktoré sa na týchto stránkach objavujú na základe pozvania zo strany majiteľa a prevádzkovateľa alebo iných návštevníkov stránok, je len na Vaše vlastné riziko.

Pokiaľ máte pocit, že máte akútne zdravotné komplikácie, zavolajte svojmu lekárovi alebo rychlu záchrannú službu na číslo 155.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Otázky týkajúce sa Všeobecných obchodných podmienok, prosím, zasielajte priamo na túto adresu: legal@siselinternational.com